Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Ολοκλήρωση πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 – Διαδικασία Δ ΙΙ_10 : Ολοκλήρωση Πράξης

Με την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησι-ακό Πρόγραμμα Αττικής 204-2020, ο Δικαιούχος, θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την διαχειριστική ολοκλήρωση της Πράξης για την οποία χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα, τηρώντας τις διαδικασίες που απορρέουν από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ 2014-2020…

(περισσότερα στο παρακάτω έγγραφο)

Σχετικά αρχεία