Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Υπηρεσία

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Αττική» αναδιαρθρώθηκε τον Ιούλιο 2022 με την 73930/21.07.2022 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και υπάγεται απευθείας στον Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 3622/Β/25.07.2022).
Η Διαχειριστική Αρχή έχει ως σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης του Προγράμματος «Αττική», σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 4914/2022 (Α’ 61) και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. Εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον ν. 4314/2014 για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) Περιφέρειας «Αττικής» 2014-2020.

Συγκροτείται σε τέσσερις (4) Μονάδες: 
Α. Προγραμματισμού και Αξιολόγησης 
Β.1. Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων των Προτεραιοτήτων 4Α, 4Β και Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027 
Β.2. Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων των Προτεραιοτήτων 1, 2Α, 2Β, 3 και 5 του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027 
Γ. Οργάνωσης και Υποστήριξης

Στις Μονάδες αυτές κατανέμονται, οι αρμοδιότητες Διαχειριστικής Αρχής που εξακολουθεί να έχει η Ειδική Υπηρεσία για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) Περιφέρειας «Αττική» 2014-2020.

Η διάρθρωση της Διαχειριστικής Αρχής καθώς και οι αρμοδιότητες της κάθε Μονάδας περιγράφονται στην 73930/21.07.2022  Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3622/Β/25.07.2022), σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027» (ΦΕΚ 61/Α/21.3.2022).