Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Λίγα λόγια για εμάς

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2014-2020"

Το ΕΠ Αττικής 2014-2020 είναι ένα πολυταμειακό πρόγραμμα, με πολύπλευρη στόχευση που διαρθρώνεται γύρω από 4 βασικούς πυλώνες:

  • την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)
  • το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή
  • την Κοινωνική Συνοχή μέσω της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (ΠΕΣΚΕ)
  • τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ).

Πιο συγκεκριμένα, σε ότι αφορά τους πόρους του ΕΤΠΑ, λόγω του ότι η Αττική συγκαταλέγεται στις ανεπτυγμένες Περιφέρειες της ΕΕ, ένα σημαντικό τμήμα τους – μέσω της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) – επικεντρώνεται σε δράσεις ενίσχυσης της έρευνας και της καινοτομίας, της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθώς και της επιχειρηματικότητας με στόχο την σταδιακή αναδιάρθρωση και ανάκαμψη της περιφερειακής οικονομίας.

Στον τομέα του περιβάλλοντος και των υποδομών, το ΕΠ επικεντρώνεται στην υλοποίηση και ολοκλήρωση βασικών και μεγάλης κλίμακας έργων που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, σε παρεμβάσεις που άπτονται του τομέα της ενεργειακής αναβάθμισης, των μεταφορών καθώς και στην υλοποίηση έργων στους τομείς της εκπαίδευσης και της κοινωνικής πρόνοιας.

Η εκπόνηση της ΠΕΣΚΕ και η αξιοποίηση των πόρων του ΕΚΤ προσδίδουν στο ΕΠ έντονα κοινωνικό χαρακτήρα, με έμφαση σε δράσεις που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, στην ενίσχυση της απασχόλησης και στην καταπολέμηση των διαφόρων μορφών της κοινωνικής περιθωριοποίησης.

Τέλος, μέσω των ΟΧΕ παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης παρεμβάσεων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, μεγάλης εμβέλειας και ολοκληρωμένου χαρακτήρα, με απώτερο στόχο την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική αναζωογόνηση και ανάπτυξη αστικών περιοχών με εντοπισμένα προβλήματα ή/και αναπτυξιακές δυνατότητες.

Σχετικά αρχεία

Δείτε παρακάτω τις παρουσιάσεις των Αστικών Αρχών - ΟΧΕ.

Αρχείο
Συνημμένο Μέγεθος
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΧΕ ΑΘΗΝΑΣ.pdf (351.65 KB) 351.65 KB
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΧΕ ΑΣΔΑ.pdf (320.8 KB) 320.8 KB
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΧΕ ΠΕΙΡΑΙΑ.pdf (330.15 KB) 330.15 KB
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΧΕ ΣυΔΝΑ.pdf (325.16 KB) 325.16 KB