Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων εξέτασης ενστάσεων που αφορούν αιτήσεις επιχειρήσεων που απορρίφθηκαν ως μη παραδεκτές

Σε συνέχεια της:

  • με αρ. πρωτ. 2508 / 12-08-2021 Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής – ΑΔΑ: 6ΜΚΔ7Λ7-ΙΞΤ με την οποία εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα εξέτασης των ενστάσεων επιχειρήσεων που είχαν ενταχθεί
  • με αρ. πρωτ. 2868 / 29-09-2021 Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής – ΑΔΑ : ΡΒΘΞ7Λ7-8Ω1 – με την οποία εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα εξέτασης των ενστάσεων επιχειρήσεων που δεν ενισχύθηκαν λόγω εξάντλησης των διαθέσιμου προϋπολογισμού

αναρτήθηκε σήμερα στο πρόγραμμα Διαύγεια η με αρ. πρωτ. 3175 / 26-10-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία εγκρίνονται τα αποτελέσματα εξέτασης των ενστάσεων που αφορούν αιτήσεις επιχειρήσεων που απορρίφθηκαν ως μη παραδεκτές.

Με την απόφαση αυτή ολοκληρώνεται η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων, οι οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης.

e-mail Δράσης για επικοινωνία:

[email protected]

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 0166 100

Επισημαίνεται ότι όπως ορίζεται στην πρόσκληση με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των ενστάσεων και ανάρτησης των τελικών αποτελεσμάτων δεν υπάρχει η δυνατότητα άλλου σταδίου διοικητικής προσφυγής.

Η Απόφαση βρίσκεται αναρτημένη στις ιστοσελίδες: της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής (www.pepattikis.gr), της ΕΛΑΝΕΤ (https://www.elanet.gr/2020/10/07/enischysi-pmme-attikis-logo-covid19/), του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr, καθώς και στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) : Ψ4Ι97Λ7-ΩΔ6

Απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων ενστάσεων