Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Τροποποίηση Απόφασης Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» – Αφορά αποκλειστικά και μόνο την αίτηση με αριθμό ΑΤΤΕ3-0279776

Αναρτάται σήμερα η με αρ. πρωτ. 2660/2021 τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 1992/28.06.2021 (ΑΔΑ:9ΑΣΖ7Λ7-Ζ9Α) απόφασης απόρριψης/ μη ενίσχυσης αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ».

Η τροποποίηση της απόφασης απόρριψης αφορά αποκλειστικά και μόνο την αίτηση με αριθμό ΑΤΤΕ3-0279776 και ειδικότερα:

(1) στη μη ενίσχυση της αίτησης ΑΤΤΕ3-0279776 λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού της δράσης. Πρόκειται για αίτηση στην οποία διαπιστώθηκε ότι εκ παραδρομής έγινε αναίρεση οριστικοποίησης και επομένως εσφαλμένα δεν ήταν στον κατάλογο των υποβληθεισών αιτήσεων.

2) στην τροποποίηση του Πίνακα Ι της με αρ. πρωτ. 1992/28.06.2021 (ΑΔΑ:9ΑΣΖ7Λ7-Ζ9Α) Απόφασης απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» με εισαγωγή σε αυτόν της αίτησης με κωδικό ΑΤΤΕ3-0279776. Ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων του πίνακα αυτού τροποποιείται σε 29.573. Ο Πίνακας ΙΙ της εν λόγω απόφασης παραμένει αμετάβλητος, επισυνάπτεται ωστόσο στην παρούσα για λόγους πληρότητας.

Ο υποψήφιος, του οποίου η αίτηση χρηματοδότησης απορρίπτεται με την παρούσα, δύναται να υποβάλει ένσταση. Όπως προβλέπεται από την πρόσκληση, η ένσταση ασκείται άπαξ και υποβάλλεται ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) προς τον ΕΦ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων στο δικτυακό τόπο της ΕΥΔ ΕΠ Αττικής ( www.pepattikis.gr ), και συγκεκριμένα από Τετάρτη 15/09/2021 και ώρα 08.00 έως Τρίτη 21/09/2021 και ώρα 23:59 προκειμένου να εξεταστεί από την Επιτροπή Ενστάσεων.

Η τροποποίηση της απόφασης απόρριψης εδώ: