Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τροποποιήσεις Απόφασης ένταξης και απόφασης απόρριψης στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» στο ΕΠ Αττική 2014-2020

Πληροφορίες:

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας

Τηλέφωνα: 2131300237, 2131300137

e-mail: sinergeiesattiki@gsrt.gr

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 115596/30.11.2022 (αρ. πρωτ. ΕΥΔΕΠ Περ. Αττικής 3139/01.12.2022) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας για εισήγηση τροποποίησης απόφασης ένταξης/απόρριψης των αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Δράσης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής», υπογράφηκαν από τον Περιφερειάρχη Αττικής και αναρτήθηκαν στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

(1) η με αρ. πρωτ. 3248/12.12.2022 (ΑΔΑ: 6Σ997Λ7-ΕΘΘ) τροποποίηση της απόφασης ένταξης, λόγω ένταξης επιπλέον δύο (2) ερευνητικών έργων/πράξεων σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 110640/17.11.20222 (ΑΔΑ: 6ΒΝΨ46ΜΤΛΡ-ΗΗΛ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας με θέμα: Έγκριση των αποτελεσμάτων εξέτασης ενστάσεων της Δράσης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής».  Οι εγκεκριμένες πράξεις αναφέρονται στον πίνακα του Παραρτήματος της Απόφασης Ένταξης.

(2) η με αρ. πρωτ. 3251/12.12.2022  (ΑΔΑ: ΡΥ5Κ7Λ7-ΑΣΑ) τροποποίηση της απόφασης απόρριψης λόγω αλλαγής βαθμολογικής σειράς αιτήσεων χρηματοδότησης σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 110640/17.11.20222 (ΑΔΑ: 6ΒΝΨ46ΜΤΛΡ-ΗΗΛ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας με θέμα: Έγκριση των αποτελεσμάτων εξέτασης ενστάσεων της Δράσης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής». 

Για ερωτήσεις-διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη:

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας

Τηλέφωνα: 2131300237, 2131300137

e-mail: [email protected]


Συνημμένα στα Σχετικά Αρχεία:

Η τροποποίηση απόφασης ένταξης (αρ. πρωτ. 3248/12.12.2022 - ΑΔΑ: 6Σ997Λ7-ΕΘΘ)

Η απόφαση απόρριψης (αρ. πρωτ. 3251/12.12.2022 - ΑΔΑ:ΡΥ5Κ7Λ7-ΑΣΑ)

Σχετικά αρχεία