Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Επικαιροποίηση Στοιχείων Εγγεγραμμένων στον Κατάλογο Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής 01/2021

Σε συνέχεια:

α) των άρθρων 10 και 11 της με αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ493 (ΦΕΚ 677/Β’/2017) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

β) της με αρ. πρωτ. Οικ.361/10-02-2016(ΑΔΑ:6ΚΥΩ7Λ7-84Φ) Απόφασης Περιφερειάρχη για συγκρότηση και τήρηση καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής, για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, όπως έχει τροποποιηθεί με τις με αρ. πρωτ.Οικ.2214/03-07-2017 (ΑΔΑ:Ω13Ξ7Λ7-ΜΦ3) και Οικ.1362/08-05-2018 (ΑΔΑ:ΨΤΣ67Λ7-ΤΥ1) Αποφάσεις

σας υπενθυμίζουμε την έως 31/01/2021 υποχρέωσή σας περί επικαιροποίησης των στοιχείων εγγραφής σας στον κατάλογο προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής.

Στην περίπτωση που δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή των στοιχείων σας, παρακαλούμε να μας στείλετε υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται υπόδειγμα) (είτε ψηφιακά υπογεγραμμένη, είτε υπογεγραμμένη χειρόγραφα με εταιρική σφραγίδα και σκαναρισμένη) στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] με θέμα «Υπεύθυνη Δήλωση του Φυσικού/Νομικού Προσώπου …..»

Στην περίπτωση που έχει επέλθει μεταβολή των στοιχείων σας, παρακαλούμε για την υποβολή «Αίτησης Επικαιροποίησης Στοιχείων», σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της ΕΥΔΕΠ Περ. Αττικής, Λεωφ. Συγγρού 98-100, Τ.Κ. 117 41, Αθήνα, 5ος όροφος, με την ένδειξη «Επικαιροποίηση στον Κατάλογο» συνοδευόμενης από το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) και τα λοιπά δικαιολογητικά που τυχόν απαιτούνται, σύμφωνα με την αναφερόμενη Πρόσκληση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Το ΤΕΥΔ θα πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που πρέπει να επικαιροποιηθούν. Η αίτηση επικαιροποίησης και τα σχετικά δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν και ηλεκτρονικά (είτε με ψηφιακή υπογραφή, είτε με χειρόγραφη υπογραφή με εταιρική σφραγίδα και σκαναρισμένα, όπου απαιτείται υπογραφή) στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] με θέμα «Αίτηση Επικαιροποίησης Στοιχείων».

Σας ενημερώνουμε ότι οι φορείς που δεν θα επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους θα διαγράφονται από τον Κατάλογο προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής. Η εν λόγω διαγραφή δεν αφαιρεί το δικαίωμα της εκ νέου εγγραφής στον κατάλογο, ακολουθώντας, όμως, την αρχική διαδικασία εγγραφής.

Σχετικά αρχεία