Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Έγκριση του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική» για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαία Επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κα Elisa Ferreira το Πρόγραμμα “ΑΤΤΙΚΗ” για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027

H Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2022) 6262 για την έγκριση του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027 εκδόθηκε στις 29-08-2022  (επισυνάπτεται η σχετική Απόφαση)

Ο προϋπολογισμός του νέου Περιφερειακού Προγράμματος είναι αυξημένος  κατά 54% σε σχέση με την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ανέρχεται σε 1,62 δις ευρώ Δημόσιας Δαπάνης.

Το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από δύο Ευρωπαϊκά Ταμεία:

  • το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ και
  • το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus - ΕΚΤ+

Η χρηματοδοτική βαρύτητα του Περιφερειακού Προγράμματος  ανά Στόχο Πολιτικής είναι:

  • 200 εκ. ευρώ για δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και της καινοτομίας – Στόχος Πολιτικής 1
  • 330 εκ. € για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή - Στόχος Πολιτικής 2
  • 130 εκ. € για Βιώσιμα και «έξυπνα» μεταφορικά δίκτυα και για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας - - Στόχος Πολιτικής 3
  • 650 εκ. € για την Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής, τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης και για την κατασκευή υποδομών εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας - - Στόχος Πολιτικής 4
  • 290 εκ. € για την υλοποίηση σχεδίων ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων - - Στόχος Πολιτικής 5.

Το Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» πρόκειται να ενεργοποιηθεί άμεσα.