Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποτελέσματα Εξέτασης Ενστάσεων της Δράσης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής

Ημερομηνία συμβάντος

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η  προβλεπόμενη διαδικασία εξέτασης ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της με αρ. πρωτ. 1960/14.6.2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα ‘‘2η Τροποποίηση Απόφασης απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 4582 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»’’ και εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 67660/25.07.20223 (ΑΔΑ: Ψ2Μ246ΝΛΣΞ-0ΙΖ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας με θέμα ‘‘Έγκριση των αποτελεσμάτων εξέτασης ενστάσεων της Δράσης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής»’’.

Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης αποκλείεται έτερο στάδιο διοικητικής προσφυγής επί των εν λόγω ενστάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν μέσω του ΠΣΚΕ την τεκμηρίωση για τη αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασής τους στην ιστοσελίδα https://www.ependyseis.gr/, στη Δράση «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής», στο μενού (Εκτυπώσεις Αποφάσεων «Αξιολόγηση Ένστασης»).

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΓΓΕΚ και του ΕΣΠΑ

Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την απόφαση μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].