Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης

«ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

Πληροφορίες:

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας

Τηλέφωνα: 213-1300237, 213-1300137

e-mail: sinergeiesattiki@gsrt.gr

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 75047/25.07.2022 (αρ. πρωτ. ΕΥΔΕΠ Περ. Αττικής 1942/26.07.2022) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας για εισήγηση έκδοσης απόφασης ένταξης/απόρριψης των αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Δράσης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής», υπογράφηκαν από τον Περιφερειάρχη Αττικής και αναρτήθηκαν στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

(1) η με αρ. πρωτ. 2061/04.08.2022 (ΑΔΑ: ΨΝΕΕ7Λ7-1ΕΣ) απόφαση ένταξης 31 αιτήσεων χρηματοδότησης προς ενίσχυση, με συνολική δημόσια δαπάνη 10.349.466,03 €. Οι εγκεκριμένες πράξεις αναφέρονται στον πίνακα του Παραρτήματος της Απόφασης Ένταξης.

(2) η με αρ. πρωτ. 2062/04.08.2022  (ΑΔΑ:Ρ4ΑΦ7Λ7-0ΡΚ) απόφαση απόρριψης 271 αιτήσεων χρηματοδότησης της Δράσης με συνολική δημόσια δαπάνη 86.853.538,50€. Συγκεκριμένα:

α) Απορρίπτονται εκατό εξήντα οκτώ (168) αιτήσεις χρηματοδότησης, με συνολική δημόσια δαπάνη 54.238.040,36€, λόγω εξάντλησης της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης.

β) Απορρίπτονται πενήντα οκτώ (58) αιτήσεις χρηματοδότησης, με συνολική δημόσια δαπάνη 18.818.740,96€, λόγω μη συγκέντρωσης της ελάχιστης αποδεκτής βαθμολογίας είτε στο σύνολο της βαθμολογίας είτε στα κριτήρια Β και Γ κατά το Στάδιο Β της αξιολόγησης.

γ) Απορρίπτονται είκοσι οκτώ (28) αιτήσεις χρηματοδότησης, με συνολική δημόσια δαπάνη 8.825.597,71€, λόγω μη ικανοποίησης των προϋποθέσεων πληρότητας και επιλεξιμότητας κατά το Στάδιο Α της αξιολόγησης.

δ) Απορρίπτονται δέκα έξι (16) αιτήσεις χρηματοδότησης, με συνολική δημόσια δαπάνη 4.653.753,47€, λόγω μη συγκέντρωσης ελάχιστης αποδεκτής βαθμολογίας κατά το Στάδιο Β της αξιολόγησης, καθώς και λόγω μη ικανοποίησης των προϋποθέσεων πληρότητας και επιλεξιμότητας κατά το Στάδιο Α της αξιολόγησης.

ε) Απορρίπτεται μια (1) αίτηση χρηματοδότησης λόγω απόσυρσης.

Ο αναλυτικός πίνακας των διακοσίων εβδομήντα ένα (271) αιτήσεων χρηματοδότησης που απορρίπτονται παρατίθεται στο Παράρτημα Ι της σχετικής απόφασης.

Οι αιτούντες δύνανται να υποβάλουν ένσταση κατά των ανωτέρω αποφάσεων, η οποία θα εξεταστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της ενότητας 10.5 – Διαδικασία Ενστάσεων της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Ο Συντονιστής Έργου (ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ) έχει δικαίωμα άπαξ υποβολής ένστασης, ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) προς την ΓΓΕΚ, μέχρι την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022.

Για ερωτήσεις-διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη:

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας

Τηλέφωνα: 2131300237, 2131300137

e-mail: [email protected]