Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ»

Αναρτάται σήμερα η με αρ. πρωτ. 1992/2021 απόφαση απόρριψης/ μη ενίσχυσης αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ».

Στην απόφαση περιλαμβάνονται:

(α) ο πίνακας των αιτήσεων που δεν ενισχύονται λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού της δράσης και

(β) ο πίνακας των αιτήσεων που απορρίπτονται ως μη παραδεκτές.
Ο πίνακας περιλαμβάνει τις αιτήσεις που κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις, ή/και έχουν ελλείψεις στα δικαιολογητικά καθώς και τις αιτήσεις που είναι πλήρεις από δικαιολογητικά και επιλέξιμες από τυπικές προϋποθέσεις αλλά κατά τον έλεγχο υπολογισμού των βαθμολογούμενων κριτηρίων συγκέντρωσαν τελική βαθμολογία κάτω από τη βάση ένταξης.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να δουν αναλυτικά τον λόγο απόρριψης της αίτησής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στην επιλογή «Εκτύπωση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης».

Επισημαίνεται πως προβλέπεται από την πρόσκληση η δυνατότητα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων στο δικτυακό τόπο της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής www.pepattikis.gr και πιο συγκεκριμένα από

Τρίτη 06/07/2021 και ώρα 08.00 έως Δευτέρα 12/07/2021 και ώρα 24.00

Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων

www.ependyseis.gr/mis

Η απόφαση απόρριψης στα συννημένα:

Σχετικά αρχεία