Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση σχετικά με την εκτέλεση του ΠΔΕ 2023 και της διαδικασίας ανάκλησης «λιμναζόντων» ποσών

Σύμφωνα με την επιστολή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ που αναρτήθηκε στο ΟΠΣ στις 3/11/2023 με θέμα «Εκτέλεση ΠΔΕ 2023 - Ενεργοποίηση Διαδικασίας Ανακλήσεων Λιμναζόντων Ποσών»,

τίθεται σε εφαρμογή από την 10η Νοεμβρίου 2023, η διαδικασία αυτόματης ανάκλησης «λιμναζόντων» ποσών, κατά τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο 5 παρ. 5.1 «Αρμοδιότητες και μηχανισμός Παρακολούθησης του Οδηγού Λειτουργίας του ΚΛ».

Ως λιμνάζον ορίζεται οποιοδήποτε ποσό κατανεμήθηκε υπέρ συγκεκριμένου έργου και το οποίο τρεις μήνες μετά την ημερομηνία υλοποίησης της εντολής χρηματοδότησης, δεν χρησιμοποιήθηκε για την καταβολή πληρωμών (κεφάλαιο 5 παρ. 5.1 του Οδηγού Λειτουργίας).

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των νόμιμων εκπροσώπων των δικαιούχων, των υπευθύνων πράξης και των υπολόγων/διαχειριστών.