Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η ευρεία δημοσιότητα των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων από  τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία-ΕΔΕΤ, μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, αποτελεί κοινοτική κανονιστική υποχρέωση στο πλαίσιο του δικαιώματος «των ευρωπαίων πολιτών να γνωρίζουν» το πώς αξιοποιούνται οι πόροι της Πολιτικής Συνοχής.

Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις των συγχρηματοδοτούμενων έργων και δράσεων αποτυπώνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές εθνικές και κοινοτικές οδηγίες και όπως περιγράφεται αναλυτικά στον «Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020», η ταυτότητα του έργου ΕΣΠΑ και κάθε άλλη απαιτούμενη πληροφόρηση.

Ωστόσο  έχει κατ’ επανάληψη παρατηρηθεί το φαινόμενο της ελλιπούς αναφοράς στοιχείων που πρέπει να συνοδεύουν τα συγχρηματοδοτούμενα έργα σε ενέργειες επικοινωνίας φορέων όπως εκδηλώσεις έναρξης των έργων, δελτία Τύπου, συνεντεύξεις Τύπου, κ.ά.

Παρακαλούμε πολύ να διαβάσετε το επισυναπτόμενο έγγραφο της ΕΥΣΣΑ, σχετικά με την ορθή εφαρμογή των Μέτρων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας με στόχο την Ενίσχυση της Επικοινωνίας των ΕΠ του ΕΣΠΑ.

Επισυνάπτεται επίσης ο «Επικοινωνιακός Οδηγός για τα Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020»