Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Το ΕΠ Αττικής είναι ένα πολυταμειακό πρόγραμμα, με πολύπλευρη στόχευση που διαρθρώνεται γύρω από 4 βασικούς πυλώνες:

•    την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)
•    το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή
•    την Κοινωνική Συνοχή μέσω της Περιφ. Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ)
•    τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ)

Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τους πόρους του ΕΤΠΑ, λόγω του ότι η Αττική συγκαταλέγεται στις ανεπτυγμένες Περιφέρειες της ΕΕ, ένα σημαντικό τμήμα τους – μέσω της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) – επικεντρώνεται σε δράσεις ενίσχυσης της έρευνας και της καινοτομίας, της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθώς και της επιχειρηματικότητας με στόχο την σταδιακή αναδιάρθρωση και ανάκαμψη της περιφερειακής οικονομίας.

 

Ενημερωθείτε σχετικά από τα παρακάτω αρχεία.

Σχετικά αρχεία
5η Αναθεώρηση ΠΕΠ 2014 - 2020