Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ένταξη της Πράξης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΟΤΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 6007046 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6007046
Δικαιούχος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Τ.Α.)
Προϋπολογισμός
481.788,56
Ημερομηνία ένταξης
Περιφερειακή Ενότητα
.ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Στόχος πολιτικής
6. Τεχνική Βοήθεια
Προτεραιότητα
6Α. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ
Σχετικά αρχεία