Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: «Σύμβουλος εξειδίκευσης Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ)»

Είδος
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Πρόγραμμα
ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Ημερομηνία έναρξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου 3 «Σύμβουλος εξειδίκευσης Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ)» της Πράξης «Σύμβουλοι Υποστήριξης στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 / ΕΤΠΑ» (MIS: 5000415), με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
7Σ7Π7Λ7-ΧΓΤ.pdf (313.78 KB) 313.78 KB
Κατηγορίες