Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: «Σύμβουλοι Υποστήριξης στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014- 2020 / ΕΤΠΑ» (MIS: 5000415)

Είδος
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Πρόγραμμα
ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός
118.000 €
Ημερομηνία έναρξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, για την επιλογή
αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου 2 «Σύμβουλος Εξειδίκευσης “Επιχειρηματικότητα”»
της Πράξης «Σύμβουλοι Υποστήριξης στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-
2020 / ΕΤΠΑ» (MIS: 5000415), με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr , με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
Προσκληση-Επιχειρημ-ΥΕ2_2_ΩΥΨ67Λ7-ΗΘΖ.pdf (322.76 KB) 322.76 KB
Κατηγορίες