Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης: Σύμβουλος υποστήριξης του ΕΔΣΝΑ (Λατομεία)

Είδος
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Πρόγραμμα
ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός
78.000 €
Ημερομηνία έναρξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, για την επιλογή
αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου 11 «Σύμβουλος υποστήριξης του ΕΔΣΝΑ στην
σύνταξη σχεδίου αποκατάστασης & αξιοποίησης των εξοφλημένων ανενεργών λατομείων–
μεταλλείων (ΕΑΛΜ) Αττικής σε συνέργεια με τις προβλεπόμενες δομές διαχείρισης
στερεών αποβλήτων του ΠΕΣΔΑ Αττικής» της Πράξης «Σύμβουλοι Υποστήριξης στο πλαίσιο
της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 / ΕΤΠΑ» (MIS: 5000415), με χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
Προσκληση-ΕΣΔΝΑ-Λατομεια-ΥΕ11_3_7ΓΞΜ7Λ7-Γ3Κ.pdf (309.59 KB) 309.59 KB
Κατηγορίες