Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

ΑΤΤ145 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» - ΑΤΤ145

Κωδικός πρόσκλησης
ΑΤΤ145
Είδος
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Πρόγραμμα
ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Άξονας προτεραιότητας
09 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Προϋπολογισμός
700.000 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
14/06/2022
Ορθή Επανάληψη ως προς το
υπ'αριθμ. 17 στοιχείο των "Έχοντας
υπόψη" εγγράφων της πρόσκλησης με
τίτλο "Οδηγός Εφαρμογής και
Λειτουργίας Δράσης «Στέγαση και
Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Ατόμων
που ανήκουν στη ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+)
Κοινότητα» (Μάρτιος 2022). Εκ
παραδρομής αναφέρεται και
επισυνάπτεται στην πρόσκληση
παλαιότερη έκδοση του Οδηγού
[Μάρτιος 2022] και οχι η ορθή έκδοση
[Απρίλιος 2022]. Η ορθή επανάληψη
κρίθηκε απαραίτητη καθώς η
παλαιότερη έκδοση του Οδηγού
[Μάρτιος 2022] παρουσίαζε διαφορές
από την πρόσκληση