Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προσθήκη δύο υπογείων και επισκευή, αποκατάσταση, ανακαίνιση υπαρχόντων κτιρίων 1, 2, 3Α, 4Β & 5 και ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου στο Μπενάκειο Φυτιπαθολογικό Ινστιτούτο στην Κηφισιά_MIS 5003851

Δικαιούχος
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ν.Π.Δ.Δ.
Φορέας υλοποίησης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πρόοδος
Ολοκληρώθηκε
Κατάσταση
Αφορά Πράξη που εκτελέστηκε κατά φάσεις μεταξύ των Προγραμμάτων 2007-2013 & 2014-2020 (phasing)
Προϋπολογισμός
5.600.000 €
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Άξονας προτεραιότητας
01 - Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία
Θεματικός στόχος
Έρευνα – Τεχνολογία και Καινοτομία
Τοποθεσία
Βορειοανατολική Αττική: Δήμος Κηφισιάς
Σκοπιμότητα πράξης

Η πράξη αφορά στην προσθήκη δύο υπογείων και επισκευή, αποκατάσταση, ανακαίνιση υπαρχόντων κτιρίων 1, 2, 3Α, 4Β & 5 και ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου στο Μπενάκειο Φυτιπαθολογικό Ινστιτούτο στην Κηφισιά. Η συνολική δόμηση των κτιρίων που επισκευάζονται είναι περίπου 2.100 τ.μ. Η υλοποίηση της εν λόγω παρέμβασης συνδέεται άμεσα με τους στόχους και τις προτεραιότητες της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (τομέας βιώσιμης οικονομίας των αναγκών). Ειδικότερα μέσω της χρηματοδότησης του Μ.Φ.Ι. προάγονται οι επιχειρηματικές επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία, αναπτύσσονται δεσμοί και συνέργειες μεταξύ επιχειρήσεων και κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και αναπτύσσονται προϊόντα και υπηρεσίες ιδίως στους τομείς της RIS. Ειδικότερα η ερευνητική δραστηριότητα του Μ.Φ.Ι. προσδιορίζεται από τις ανάγκες της ελληνικής γεωργίας και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό. Στόχος του Ινστιτούτου είναι η αναγνώριση και καθιέρωσή του ως "Κέντρο Αριστείας" σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς της γεωργίας και του περιβάλλοντος στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Η ανακαίνιση των υφιστάμενων υποδομών θα βελτιώσει σημαντικά την αξιοποίηση του εξοπλισμού του Ινστιτούτου, την παραγωγικότητα των ερευνητών και του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να επιτευχθεί η συνέχιση της αναπτυξιακής του πορείας. Παράλληλα με την ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών και την επέκταση των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου, θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για συνέργειες με επιχειρήσεις του χώρου.  Ο αριθμός των επιχειρήσεων που αναμένεται να ωφεληθούν λόγω συνεργασίας με το Μ.Ι.Φ. είναι 5. 

Συνοπτική περιγραφή

Η ανακαίνιση των υφιστάμενων υποδομών θα συμβάλει στον δείκτη ερευνητικών υποδομών που ενισχύονται, λόγω της φύσης του Ινστιτούτου, ενώ παράλληλα με την ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών και την επέκταση των δραστηριοτήτων του, θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για συνέργειες με επιχειρήσεις του χώρου.

Η ανακαίνιση των υφιστάμενων υποδομών θα συμβάλει επίσης στην αναγνώριση και καθιέρωσή του ως "Κέντρο Αριστείας" σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς της γεωργίας και του περιβάλλοντος στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.