Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Απόφαση ένταξης επιπλέον 5.017 επιχειρήσεων στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
4588
Δικαιούχος
Εταιρικά Σχήματα
Προϋπολογισμός
250.104.325 €
Ημερομηνία ένταξης
Περιφερειακή Ενότητα
.ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Πρόγραμμα
ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Άξονας προτεραιότητας
03 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση
Ενταγμένη
Πληροφορίες

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 0166 100
e-mail επικοινωνίας: [email protected]

Αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης με την οποία εντάσσονται επιπλέον 5.017 αιτήσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Αττική», που χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 120,5 εκ. ευρώ περίπου.

Με αυτή την τροποποίηση της απόφασης ένταξης δημοσιεύεται ο πίνακας με τις συνολικά 9.617 αιτήσεις επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της δράσης, καθώς αξιολογήθηκαν θετικά και η συνολική δημόσια δαπάνη τους καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της δράσης. Υπενθυμίζεται ότι ο πίνακας αυτός είναι και ο τελικός πίνακας των ενταγμένων έργων.
Η συνολική δημόσια δαπάνη τους ανέρχεται στο ποσό των 250.104.325 €.

Η Απόφαση Ένταξης βρίσκεται αναρτημένη στις ιστοσελίδες:

1. της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής (www.pepattikis.gr)

2. της ΕΛΑΝΕΤ  (https://www.elanet.gr/2020/10/07/enischysi-pmme-attikis-logo-covid19/)

3. του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr

4. καθώς και στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) : 6ΥΦΕ7Λ7-Α09

Οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή την απόφαση ένταξης θα ενημερωθούν σχετικά, με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, στο οποίο θα περιλαμβάνονται πληροφορίες για την αξιολόγηση και τις λεπτομέρειες ένταξης του αιτήματός τους καθώς και  για τη δυνατότητα υποβολής ένστασης άπαξ κατά των αποτελεσμάτων

Σχετικά αρχεία