Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

2η τροποποίηση της Απόφασης ένταξης στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
4588
Δικαιούχος
Εταιρικά Σχήματα
Προϋπολογισμός
256.520.075 €
Ημερομηνία ένταξης
Περιφερειακή Ενότητα
.ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Πρόγραμμα
ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Άξονας προτεραιότητας
03 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση
Ενταγμένη
Πληροφορίες

Σε συνέχεια της:

  • με αρ. πρωτ. 2508 / 12-08-2021 Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής – ΑΔΑ: 6ΜΚΔ7Λ7-ΙΞΤ με την οποία εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα εξέτασης των ενστάσεων επιχειρήσεων που είχαν ενταχθεί
  • με αρ. πρωτ. 2868 / 29-09-2021 Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής –  ΑΔΑ : ΡΒΘΞ7Λ7-8Ω1  – με την οποία εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα εξέτασης των ενστάσεων επιχειρήσεων που δεν ενισχύθηκαν λόγω εξάντλησης των διαθέσιμου προϋπολογισμού
  • με αρ. πρωτ. 3175/26.10.2021 Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία εγκρίνονται τα αποτελέσματα εξέτασης των ενστάσεων που αφορούν αιτήσεις επιχειρήσεων που απορρίφθηκαν ως μη παραδεκτές και με την οποία ολοκληρώνεται η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων, οι οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης,

αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η 2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης σύμφωνα με την οποία:

(α)  εντάσσονται επιπλέον 238 αιτήσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Αττική», που χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.

(β) γίνεται διόρθωση του ποσού της χρηματοδότησης σε 2 αιτήσεις χρηματοδότησης.

Πρόκειται για επιχειρήσεις των οποίων οι αιτήσεις ένστασης εγκρίθηκαν και αξιολογήθηκαν θετικά.

Συνημμένος στην τροποποίηση της απόφασης ένταξης δημοσιεύεται ο πίνακας με τις συνολικά 9.855 αιτήσεις επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της δράσης.

Η Απόφαση Ένταξης βρίσκεται αναρτημένη στις ιστοσελίδες:

  1. της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής (www.pepattikis.gr)
  2. της ΕΛΑΝΕΤ (https://www.elanet.gr/2020/10/07/enischysi-pmme-attikis-logo-covid19/)
  3. του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr
  4. καθώς και στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) : 6ΛΧΦ7Λ7-ΣΚΕ

Οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή την απόφαση ένταξης θα ενημερωθούν σχετικά, με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, στο οποίο θα περιλαμβάνονται πληροφορίες για την αξιολόγηση και τις λεπτομέρειες ένταξης του αιτήματός τους.Επισημαίνεται ότι όπως ορίζεται στην πρόσκληση δεν υπάρχει η δυνατότητα άλλου σταδίου διοικητικής προσφυγής.

Το πλήρες κείμενο της Απόφασης Ένταξης με τον πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων μπορείτε να τα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

e-mail Δράσης για επικοινωνία:  [email protected]

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 0166 100